برای بازگرداندن کالا در مواردی چون محصولات ما بهداشتی است امکان آن وجود ندارد. ولی در سایر موارد با ادمین سایت هماهنگ شود.